Op dinsdag 4 april houdt de Historische Vereniging Boskoop een extra Algemene Ledenvergadering (ALV). Dat is nodig om de statuten te kunnen aanpassen.

In de ALV van 14 maart stond de wijziging van de statuten ook op het programma, op voorstel van het bestuur. Toen bleek echter niet de vereiste tweederde van de leden aanwezig. In dat geval schrijft de regelgeving voor dat er een tweede vergadering uitgeschreven moet te worden. Op die bijeenkomst moet dan minimaal tweederde van de op dat moment aanwezige leden voor de voorgestelde wijziging stemmen.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 april 2023

Het bestuur van de Historische Vereniging Boskoop nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering

 Datum: 4 april 2023

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Boomkwekerijmuseum, Boskoop

PARKEREN AAN DE OVERSLAG – PARKEREN AAN DE OVERSLAG – PARKEREN AAN DE OVERSLAG

 Agenda ALV 20.00-22.00 UUR

 1. Welkom door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen agenda. Heeft u naar uw verwachting meer dan 10 minuten spreektijd nodig voor het inbrengen van uw opmerkingen dan graag vooraf uw opmerkingen digitaal aanleveren bij het secretariaat of vooraf graag even contact voor de tijdsplanning van de avond.

4. Verslag van ALV d.d. 14 maart 2023 (op aanvraag bij secretariaat beschikbaar en bij deze agenda gevoegd)

5. Bespreken voorstel Statuten versie 2 maart 2023 en stemmen over het voorstel tot wijziging van de statuten. De versie van 2 maart 2023 is bij deze agenda gevoegd en is opvraagbaar bij de secretaris.

6. Bespreken Huishoudelijke Reglement en besluit vergadering over doorvoeren wijzigingen. De aangepaste versie is bij deze agenda gevoegd. Een aantal leden hebben een reactie schriftelijk of mondeling gegeven aan het Bestuur. Hiermee is het voorstel voor het Huishoudelijk reglement aangepast. Overigens zijn niet alle opmerkingen verwerkt, de leden hebben de mogelijkheid om alsnog hun suggesties in te brengen, ook suggesties die al schriftelijk zijn ingebracht. Het herziene voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk reglement is bijgevoegd en opvraagbaar bij het secretariaat.

 7. Rondvraag en sluiting.