Jaaragenda 2019

Bestuursvergaderingen:ALV:


Evenementen:Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Historische Vereniging Boskoop, gehouden op dinsdag 30 oktober 2018
in het Boomkwekerij museum in Boskoop


Aanwezigen: E. Stammers, Gé Vaartjes, Clemens Boere, Rien van Gemeren, Arnold Elsholz, W.J. Peltenburg, Ellen Kranendonk, Rien de Wit, Margriet Sol, A.J.M. Slot, Martin Hooftman, G. Louwerse – van Wensveen, Rien Verweij, Arie van Vliet, Pim Oxener, Kees van Teijlingen, C.V.O. Willik, M.D. van Tol, J. v.d. Loo, O.M. Kruit, G.J.M. Bastiaans.
Afmeldingen ontvangen van: W. Kruiswijk, E. Persoon, Mw. Woestenburg, Dhr. P.C.J. Stolk, Freek Tasma,
Dhr. J. Woldringh, Fred Bulk, Dick de Gunst, Chris Vermeij, Ella Bakker, Cora Molenaar-Tijsterman, Mary Tijsterman, Gertjan van Midden (vice-voorzitter), Henk Tasma (penningmeester)
Bestuursleden: Kees Stolker (voorzitter), Gabriëlle Hageraats (secretaris),Bart Hoogenveen (bestuurslid), Ineke van der Manden (bestuurslid), Rien Knop (bestuurslid).

1. Welkom door de voorzitter
    Kees heet de aanwezigen welkom. Dit najaar wordt er vanwege een bestuurswisseling van 3 bestuursleden, geen                        najaarsexcursie georganiseerd. Op dit moment heeft het bestuur niet genoeg mensen voor dit te organiseren.                               
2. Mededelingen en ingekomen stukken
    Leden die zich hebben afgemeld worden opgenomen in het verslag van de vergadering.
3. Verslag van ALV d.d. 27 maart 2018
    Verslag is te vinden op de website van de HVB.
    Pim Oxener: Opmerkingen uit de notulen over het jaarverslag zijn niet doorgevoerd in het jaarverslag op de website.                    Aanpassingen zijn gedaan, zijn doorgestuurd om aan te passen op de website.
    Tevens de vraag of er al meer bekend is over het nieuwe erfgoed van de gemeente Alphen a/d Rijn (n.a.v. vorige                          vergadering: beschermen/behoud van de dorpsgezichten). Hier is bij de HVB nog niets van bekend.
4. Tentoonstelling januari 2019
    Bart meldt hij samen met Rien, bezig is met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in het boomkwekerijmuseum. Naam      van de tentoonstelling is: “Van Oosterse schatten tot Gouds Plateel?”
    De tentoonstelling wordt opgesteld aan de hand van de reis die dhr. Koppenschaar heeft gemaakt van Boskoop naar Japan.      Met Joop Nobel zijn gesprekken, omdat hij veel kennis heeft van het Gouds Plateel. In de periode van de tentoonstelling zal        hij een lezing geven hierover. De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn van 17 januari t/m 26 april.
5. Begroting 2019
    Opmerking: de portokosten stijgen, ivm verhoging van de tarieven bij postnl.
    Vraag wat/waar Reijerskoop 52? Dit is de huur voor opslag en collectiedepot.
6. Samenstelling kascontrolecommissie/reservelid
    Geen van de aanwezige leden meldt zich voor de kascontrolecommissie.
7. Bestuursverkiezingen; voordragen nieuwe bestuursleden
    Gertjan van Midden en Henk Tasma zijn beiden 8 jaar lid geweest van het bestuur. Zij treden statutair af. Beide hebben hard      en veel nuttig werk verricht voorde HVB. Beide heren veel dank verschuldigt namens de HVB. Binnen het bestuur hebben we      reeds afscheid van hen genomen.
   Gabriëlle wordt bedankt voor haar werkzaamheden en inzet. Zij treedt af, omdat de taak van de HVB moeilijk te combineren       is met haar nieuwe baan.
   Rien van Gemeren, Wim van Peltenburg en Clemens Boere worden voorgesteld als nieuwe bestuursleden.
   Zij stellen zich alle drie voor.
   Met handopsteking worden met meerderheid van de stemmen de drie bestuursleden aangesteld.
8.Rondvraag
    Arie van Vliet: Firma Koloos? Even de vraag of hij dit goed heeft verstaan. Bart ligt dit toe.
    Pim Oxener: Is de HVB betrokken bij de nieuwe cultuur historische waardenkaart die is opgesteld? Deze is nog
    niet openbaar. HVB is hier bij betrokken geweest en heeft hier vorig jaar informatie voor aangeleverd. Daarna
    is er niets meer vernomen.
    Pauze
9. Lezing door Noud Slot: Het Cultureel Erfgoed ‘Sierteeltregio Boskoop e.o. ’ gelegen binnen de grenzen
    van het Groene Hart.
   -Het ontstaan en de groei van dit Erfgoed
   -De bewaring hiervan, de oorsprong van de museale gedachte.
10. Sluiting
    Kees bedankt de aanwezigen voor hun komst.
Realisatie en ontwerp: Interforce