Jaaragenda 2019

Bestuursvergaderingen:ALV:


Evenementen:Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Boskoop, gehouden op dinsdag 27 maart 2018 in het Boomkwekerij museum in Boskoop

Aanwezigen: W. Sanders, S. Sanders, M. van Tol, A. Blok, A. Blok, R. de Wit, E. v. Voskuilen, C. v.d. Willik,
L. Woestenburg, L. Gelderblom, W. Nieuwerf, T. Rhijnsburger, P. Stolk, A. Elsholz, R. Verweij, G. Vaartjes,
I. Tasma-Schouwstra, G. Louwerse – van Wensveen, K. v. Teijlingen, E. Kranendonk, G. Bastiaans,
W. Peltenburg, M. v.d. Veer – Bik, E. Persoon, A. Vermeulen, M. Hooftman, P. Oxener, A. Timmers, J. Fase, G. v.d. Loo, J. de Hengst, A. de Hengst, A. Slot, J. Rogs  
Afmeldingen ontvangen van: W. Kruiswijk, D. de Gunst, G. Brand, F. Bulk, G. Hooftman, K. Hartlief, J. Taat,
E. Bakker, F. Tasma, M. Tijsterman,  mw. Tijsterman, K. Stolker (voorzitter)
Bestuursleden: Gertjan van Midden (vice-voorzitter), Henk Tasma (penningmeester), Gabriëlle Hageraats (secretaris), Ineke van der Manden (bestuurslid), Rien Knop (bestuurslid).

1. Welkom door de voorzitter
Gertjan heet de aanwezigen welkom. Meldt dat Kees Stolker afwezig is als gevolg van de griep.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris leest voor welke leden zich hebben afgemeld voor vanavond.

3. Verslag van ALV d.d. 24 oktober 2017
Naar aanleiding van het verslag van 24 oktober de volgende opmerkingen:
Pim Oxener: auteursrecht: 75 jaar na publicatie na overlijden, 70 na instituut.
Jan de Hengst (?) Lid: meld dat over het algemeen klopt wat er staat, dat er veel uitzonderingen op de regel zijn.

4. Jaarverslag 2017
Gertjan neemt de onderwerpen uit het jaarverslag door.
Rien Knop geeft een korte toelichting over de tentoonstelling gluren bij de Alphense buren. Het bezoekersaantal viel wat tegen. 7 april wordt de tentoonstelling in Koudekerk geopend.
Paktijd: Cees van Vliet heeft te kennen gegeven zijn taak als hoofdredacteur bij Paktijd neer te leggen. Ze zijn op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.
Arnold Elsholz: geeft aan dat werkgroep archief en collectievorming druk bezig is met de digitalisering van al het materiaal van de HVB. Het vordert gestaag, kost veel tijd. Hij doet tevens de oproep dat zij als werkgroep open staan voor oude documenten, oude foto’s, films e.d..
Henk Tasma: Verkoop Flora 5 verloopt goed. Bijna 700 boeken verkocht. Applaus voor het boek.
Gé Vaartjes: 100 onderwerpen voor ieder jaar van 100 jaar Boskoop. Aanpassen in het jaarverslag.
Bart Hoogeveen: Digitalisering GK is rond. In een later stadium komen we hier op terug wanneer meer duidelijk is hoe dit voor leden toegankelijk is. Benoemd bijzonder dank aan fam. Taat en Rabobank en aantal fondsen, en leden, die de digitalisering mogelijk hebben gemaakt. Terugkoppeling van Carmac moet nog plaatsvinden. Een aantal boeken zijn niet gedigitaliseerd, omdat deze te krap waren ingebonden. Gé Vaartjes geeft aan dat dit zonde zou zijn als er hiaten zouden zitten in digitalisering en het daarmee niet compleet is. Er wordt nog uitgezocht om hoeveel delen dit zou gaan.
Werkgroep A&C: Pim Oxener meldt dat de overname per 1 februari 2017 van Pim en Gé naar Arnold en Henk is gegaan en dat dit aan het jaarverslag moet worden toegevoegd. Tevens vermeldt hij dat de dodenherdenking staat genoemd op de website en niet terug te lezen is in het jaarverslag.
5. Financiële Jaarverslag 2017
Henk Tasma geeft toelichting op financiële jaarverslag van 2017. 
Kascontrole is uitgevoerd door dhr Bastiaansen en dhr Vermeij. Dhr Bastiaansen en dhr Vermeij leest verslag voor van kascontrolecommissie.
Geheel overziende verzoekt de commissie de leden van het bestuur decharge te verlenen.
Decharge bestuur m.b.t. financiële administratie wordt onder applaus gegeven.

6. Bestuurssamenstelling
Oproep wordt voor nieuwe bestuursleden, omdat zowel Henk Tasma als Gertjan van Midden tijdens de ALV in het najaar niet meer verkiesbaar zullen zijn.
Verzoek aan de leden om mee te denken of eventuele belangstellenden te melden bij het bestuur.

7. Voorjaarsexcursie 26 mei
Plan is om naar Hortus Botanicus in Leiden te gaan. Financieel is het voorstel aan de prijzige kant.
Via de mail en website volgt er meer informatie wanneer het plan definitief is. 

8. Rondvraag
Pim Oxener: dorpsgezichten te beschermen. Omgeving bootstraat aan te geven als dorspgezicht. Verordening gemeente Alphen.
Gé Vaartjes: Zaterdag 7 april is de jaarlijkse inname dag voor het museum en voor de HVB. Geef het door aan mensen in uw omgeving. Op de site kenbaar maken.
Jan de Hengst: meldt dat de samenwerking met de interview groep en met paktijd lastig verloopt. Er is geen lijst met telefoonnummers waarop mensen te bereiken zijn. Het is prettig om af en toe met leden van de werkgroep te kunnen overleggen. Bestuur koppelt dit terug aan de redactie van Paktijd en de interviewgroep.
 
9. Sluiting

Lezing door dr. S. Oosterwijk: Tulpen uit Amsterdam? Nederlandse bloemstillevens in de Gouden Eeuw
Realisatie en ontwerp: Interforce