Jaaragenda 2018

Bestuursvergaderingen:

ALV:Evenementen:

Gluren bij de buren
november tot maart 2019
Alphen a/d Rijn

Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Het bestuur van de Historische Vereniging Boskoop nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Datum:  dinsdag 30 oktober
Aanvang:  20.00 uur
Plaats:   Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52 - 54 te Boskoop


Agenda
1. Welkom door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 – 03 - 2018
4. Tentoonstelling januari 2019
5. Begroting 2019
6. Samenstelling kascontrolecommissie/reservelid
7. Bestuursverkiezingen; voordragen nieuwe bestuursleden
8. Rondvraag
Pauze
9. Lezing door Noud Slot: Het Cultureel Erfgoed ‘Sierteeltregio Boskoop e.o. ’ gelegen binnen de grenzen van het Groene Hart. 
-Het ontstaan en de groei van dit Erfgoed 
-De bewaring hiervan, de oorsprong van de museale gedachte.
10. Sluiting.

Toelichting op de agenda:
• Agendapunt 3: Het voorlopige verslag kunt u vanaf heden ook inzien op onze website  www.hvboskoop.nl. of opvragen bij de secretaris van de HVB.
• Agendapunt 5: Het voorstel voor de begroting 2019 is op verzoek verkrijgbaar bij de penningmeester van de HVB  (via het mailadres penningmeester@hvboskoop.nl )
• Agendapunt 6: De kascontrolecommissie over het jaar 2018 zou bestaan uit dhrn. Vermeij en Peltenburg. Omdat dhr. Peltenburg zich verkiesbaar voor het bestuur heeft gesteld, moet er een nieuw lid van de kascontrolecommissie worden benoemd. Het bestuur is daarom voor de controle over het jaar 2018 op zoek naar een lid en een reserve lid van de kascontrolecommissie. Het reserve lid wordt automatisch lid van de kascontrolecommissie voor de controle over de jaren 2019 en 2020. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris via mailadres secretaris@hvboskoop.nl )
• Agendapunt 7:
Omdat de bestuursleden Gertjan van Midden en Henk Tasma aftredend zijn en statutair niet herbenoemd kunnen worden en omdat Gabriëlle Hageraats heeft aangegeven af te willen treden in verband met drukke werkzaamheden, moeten drie nieuwe bestuursleden benoemd worden.
Het bestuur heeft Wim Peltenburg, Rien van Gemeren en Clemens Boere bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur van de HVB.
Zij zullen zich in de vergadering aan de leden voorstellen en het bestuur stelt voor hen in het bestuur van de HVB te benoemen.
Realisatie en ontwerp: Interforce