Bestuursvergaderingen:


ALV:
I.v.m. corona richtlijnen
is de ALV geannuleerd
tot nader bericht.


Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Afgelast ivm corona virus

Beste leden,

In verband met de alom genomen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus, heeft het HVB bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering van 24 maart a.s. te annuleren. Voor het plannen van een nieuwe datum kijken we de ontwikkelingen nog even aan. U krijgt daarover te zijner tijd bericht.

Ook de in ‘Paktijd’ aangekondigde officiële opening van de tentoonstelling 75 jaar vrijheid op 2 april gaat niet door. De tentoonstelling wordt wel opgebouwd en kan vanaf 3 april bezichtigd worden in het Boomkwekerijmuseum, tenzij het museumbestuur besluit ook het museum te sluiten. Hierover kunt u de website van het museum raadplegen.


Het bestuur van de Historische Vereniging Boskoop nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Datum:                dinsdag 24 maart 2020
Aanvang:            20.00 uur
Plaats:                 Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52 te Boskoop

Agenda
1. Welkom door de plv. voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van ALV d.d. 29 oktober 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Financieel jaarverslag 2019
- Verslag kascommissie en decharge bestuur
6. Huurcontract en lening Boomkwekerijmuseum
7. Verkiezing voorzitter
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na de sluiting zal er door Albert Dorrestein een lezing worden gegeven over de familie Van Poelgeest en het kasteel Groot-Poelgeest in Koudekerk aan den Rijn.  Albert is voorzitter van het Historisch Genootschap Koudekerk.

N.B.
• De verslagen zullen in verkorte vorm tijdens de vergadering worden voorgelezen. Het financieel jaarverslag kunt u opvragen bij
penningmeester@hvboskoop.nl.
• Agendapunt 6:
In de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2019 is, naar aanleiding van een opmerking van de kascommissie, de lening aan het Boomkwekerijmuseum ter sprake gekomen. In dit kader zijn er nadere afspraken met het museumbestuur gemaakt waaronder het voornemen tot verlengen en vernieuwen van het huidige  huurcontract.
• Agendapunt 7:
We zijn zeer blij dat Willem J.G. Kruiswijk zich kandidaat gesteld heeft voor de functie van voorzitter. Het bestuur van de HVB draagt Willem dan ook als voorzitter ter verkiezing voor.
• Blijven er nog twee vacatures voor bestuurslid over. Waarbij de belangrijke functie van secretaris nog niet vervuld is.
Hierbij dus wederom een omroep voor kandidaten om zich te melden bij het bestuur !
Realisatie en ontwerp: Interforce