Bestuursvergaderingen:


ALV:
I.v.m. corona richtlijnen
is de ALV geannuleerd
tot nader bericht.


Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 ZoekenStatuten

d.d. 10 december 2004
 
(website versie)

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Boskoop, bij verkorting aangeduid met HVB.
Zij is gevestigd te Boskoop en is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Boskoop en daarmee indirect die van de geschiedenis in het algemeen.
Artikel 3.
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, in het bijzonder door:
a. het uitgeven van een verenigingsblad;
b. het organiseren van lezingen en excursies;
c. het verzamelen en toegankelijk maken van documenten en beeldmateriaal van historische betekenis betreffende Boskoop, alsmede het in stand (doen) houden en (doen) tentoonstellen hiervan;
d. het (laten) doen dan wel entameren van onderzoek naar de geschiedenis van Boskoop en zijn bewoners en het (doen) publiceren van de resultaten daarvan;
e. het stimuleren van het behoud van monumenten in Boskoop;
f. het (niet actief) verzamelen van objecten van historische betekenis, betreffende Boskoop met het doel deze op de daarvoor meest geëigende plaats onder te brengen;
g. het onderhouden van contacten;
h. het gebruik van alle andere geoorloofde middelen.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. De vereniging kent leden, steunleden, leden van verdienste en ereleden.
2. Leden van de vereniging zijn rechtspersonen en natuurlijke meerderjarige personen die, na zich als lid bij de secretaris van de vereniging te hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet toelating heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene vergadering, welk beroep wordt behandeld in de eerstvolgende algemene vergadering.
3. Steunleden zijn leden als bedoeld in lid 2, die een contributie betalen, welke tenminste twee maal zo hoog is als die welke door de algemene vergadering voor leden is vastgesteld en die, na zich als steunlid te hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Steunleden worden desgewenst als zodanig vermeld in het verenigingsblad.
4. Leden van verdienste zijn leden-natuurlijke personen, die zich langdurig en op intensieve wijze hebben ingezet voor de vereniging en als zodanig door de algemene vergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur of tenminste tien leden, met twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.
5. Ereleden zijn natuurlijke personen, niet-leden, die zich tegenover of ten behoeve van de vereniging of voor de historie van Boskoop in het algemeen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur of tenminste tien leden, met twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.
6. Een voorstel als bedoeld in lid 4 en 5 dient, zonder vermelding van de naam van het beoogde lid van verdienste of erelid, tegelijk met de oproeping voor de algemene vergadering waarop over de benoeming wordt besloten door het bestuur ter kennis aan de leden te worden gebracht.
De naam van het beoogde lid van verdienste of erelid wordt tijdens gemelde algemene vergadering bekend gemaakt.
7. Indien tenminste tien leden een voorstel als bedoeld in lid 4 en 5 willen doen dan dient dit voorstel uiterlijk op de laatste dag van de maand oktober voorafgaande aan de eerstvolgende algemene vergadering aan het bestuur ter hand te worden gesteld.
8. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, dan zijn daar mede onder begrepen steunleden, leden van verdienste en ereleden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
9. Het bestuur houdt een register waarin namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die de rechtspersoon binnen de vereniging zal vertegenwoordigen, terwijl bij gebreke van de aanwijzing van een zodanig persoon de betreffende rechtspersoon niet bevoegd is enig recht jegens de vereniging uit te oefenen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
    a. door overlijden van het lid;
    b. door opzegging door het lid;
    c. door opzegging door de vereniging;
    d. door ontzetting.
2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; opzegging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het in artikel 11 te noemen contributiejaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
6. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 6.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimum bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Leden van verdienste en ereleden zijn niet verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen oneven aantal van ten minste vijf natuurlijke personen en ten hoogste negen natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de (vertegenwoordigers van de) leden. De voorzitter wordt in functie gekozen.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij een oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste zeven dagen vóór de aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING
Artikel 8.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het enkele verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn twee maal aansluitend herbenoembaar.
Afgetreden en niet opnieuw benoemde bestuursleden zijn pas vier jaar na de datum van aftreden opnieuw benoembaar.
In afwijking van het vorenstaande zijn bestuursleden aansluitend voor een vierde of volgende bestuursperiode herbenoembaar indien het bestuur aantoont - een en ander ter beoordeling van de algemene vergadering - dat het niet mogelijk is om een andere kandidaat te vinden voor de betreffende bestuursfunctie.
3. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester aan en kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
De overige bestuursfuncties casu quo taken worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
Een bestuurslid, niet zijnde lid van het dagelijkse bestuur, kan meer dan één functie bekleden.
De vice-voorzitter maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur, tenzij hij de voorzitter vervangt.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van de stemming niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde duidelijk omschreven onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur kan zich in zijn werkzaamheden incidenteel dan wel gedurende een langere tijd laten bijstaan door één of meer adviseurs.
De aanwezigheid van adviseurs dient te worden gemeld in de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten de betrokkenheid van de betreffende adviseur(s) te verbieden.
5. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van:
- overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
6. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II: het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een bedrag of waarde, zoals door de algemene vergadering zal worden vastgesteld, te boven gaande;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging, een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.
7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 5 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. het bestuur;
b. twee of meer gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie tenminste één de voorzitter of de secretaris dient te zijn.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11.
1. Het verenigingsjaar, tevens contributiejaar, loopt van één januari tot en met één en dertig december daaraanvolgende.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (hierna ook te noemen de jaarvergadering), behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste drie maanden door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Bij de benoeming van de kascommissie komt telkenmale één lid van de vorige kascommissie niet voor herverkiezing in aanmerking en wel hij die van het kascommissie het langste deel uitmaakt. Indien meerdere leden van de kascommissie daar even lang deel van hebben uitgemaakt dan beslist het lot.
5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers der vereniging te geven.
6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts onder gelijktijdige benoeming van een andere kascommissie.
7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 11 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, vergezeld van een opgaaf en toelichting van de te behandelen onderwerpen, van tenminste tien, of zo dit minder mocht zijn, van tenminste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16.
De verzoekers kunnen alsdan andere dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN
Artikel 14.
1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 12 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats, tussen die twee personen die het hoogst aantal stemmen op zich hebben verenigd. Bevinden zich onder dezen twee of meer personen in de omstandigheden dat op hen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt, welke personen voor herstemming in aanmerking komen.
Bij deze derde stemming is hij gekozen, die het hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd.
Ingeval bij deze derde stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Over personen kan alleen schriftelijk worden gestemd.
Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Een besluit als hiervoor bedoeld dient schriftelijk te worden vastgelegd en door alle leden te worden getekend.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enige ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt middels (een inlegvel in) het verenigingsblad of schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister in artikel 4. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17.
Bij oproeping in verband met besluiten als bedoeld in artikel 10 lid 5 en lid 6 dient tevens het bedrag of de waarde met betrekking tot de betreffende rechtshandeling te worden vermeld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld, alsmede de plaats waar een afschrift van het voorstel ter inzage ligt.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging der vereniging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt vereffening door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening, waaronder begrepen de eigendommen, goederen en collecties van de vereniging, vervalt aan een door de algemene vergadering aan te wijzen bestemming overeenkomstig het doel van de vereniging.
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 20.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de algemene vergadering.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Waddinxveen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de comparanten opgegeven en toegelicht, waarna de comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend, om tien uur zestien minuten.


---------
Realisatie en ontwerp: Interforce