Bestuursvergaderingen:


ALV:
I.v.m. corona richtlijnen
is de ALV geannuleerd
tot nader bericht.


Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 ZoekenHuishoudelijk Reglement

(Website versie)

DOELSTELLING
Artikel 1.:
De Historische Vereniging Boskoop, hierna te noemen HVB, tracht conform artikel 3 der statuten haar doel te bereiken door onder meer:
a. het uitgeven van een verenigingsblad
  en
b. het organiseren van lezingen en excursies.
Ad a.
1. De HVB geeft vier maal per jaar een verenigingsblad, Paktijd,uit. Het blad verschijnt in de maanden maart, juni, september en december en heeft 14 redactionele bladzijden. In incidentele gevallen kan, na goedkeuring door het Bestuur, het aantal redactionele bladzijden hoger zijn.
2. Voor de productie van het verenigingsblad stelt het Bestuur op basis van artikel 10, lid 3. van de statuten een Redactiecommissie in.
3. De kosten van het verenigingsblad worden zo nodig beperkt door het aan de redactionele bladzijden toevoegen van een door het Bestuur te bepalen aantal bladzijden advertenties waarvan de tarieven jaarlijks op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering worden bepaald.
Het aantal bladzijden advertenties bedraagt 30% van het totaal aantal bladzijden, tenzij de totale kosten van het verenigingsblad een hoger aantal noodzakelijk maken.
4. De oplage van het verenigingsblad wordt door het Bestuur bepaald.

Ad b.
Er wordt naar gestreefd jaarlijks ten minste twee excursies en/of lezingen te organiseren.

JAARLIJKSE BIJDRAGE
Artikel 2.:
De bijdrage als bedoeld in artikel 6 van de statuten wordt jaarlijks in de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 11, lid 3 van de Statuten, voorhet daaropvolgende jaar vastgesteld. De bijdrage wordt vooruit geïnd door toezending van een acceptgirokaart door de penningmeester aan de leden in de maand december volgende op de in de vorige zin bedoelde vergadering.

Artikel 3.:
Nieuwe leden van de HVB betalen de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 6 van de statuten voor het lopende verenigingsjaar naar evenredigheid en met ingang van de eerste dag van het kwartaal waarin zij lid worden. Bovendien betalen zij tegelijkertijd de volledige bijdrage voor het daaropvolgende verenigingsjaar.

BESTUUR
Artikel 4.:
1. Het Bestuur van de HVB vergadert in beginsel één maal per maand, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december en voorts zo vaak als het dit nodig acht.
2. De vergaderdata worden door de bestuursleden gezamenlijk bepaald.
3. Twee of meer bestuursleden gezamenlijk kunnen de voorzitter dwingend verzoeken een extra bestuursvergadering te beleggen. De extra vergadering zal echter niet eerder worden gehouden dan ten minste 5 werkdagen na het schriftelijk verzoek daartoe en maximaal 8 dagen daarna. In het schriftelijk verzoek dienen de te bespreken onderwerpen te worden vermeld, onder bijvoeging van de daartoe benodigde vergaderstukken.
4. Stukken voor zowel de reguliere als de extra bestuursvergaderingen dienen tenminste 3 maal 24 uur voor de vergadering in het bezit van de individuele bestuursleden te zijn.
5. De agenda voor de bestuursvergaderingen wordt door de secretaris en de voorzitter gezamenlijk opgesteld. De bij de agenda horende stukken worden door de secretaris opgesteld en/of verzameld en vervolgens verspreid.
6. Vergaderingen van het Bestuur vinden plaats in de Verenigingsruimte van de HVB, Reijerskoop 52, of bij één der bestuursleden thuis. Kosten voor het houden van bestuursvergaderingen kunnen bij de penningmeester van de HVB worden gedeclareerd.
Artikel 5.:
Het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 8, lid 2. van de Statuten wordt zodanig opgesteld dat de secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden.

COMMISSIES
Artikel 6:
1. Commissies als bedoeld in artikel 10, lid 3. van de statuten bestaan uit minimaal drie leden van de HVB waarvan er ten minste één bestuurslid daarvan dient te zijn.
2. Per commissie wordt door het bestuur vastgelegd wat de taken en bevoegdheden daarvan zijn, alsmede de duur waarvoor deze wordt ingesteld.
3. De leden van de commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
4. Het bestuur is te allen tijde bevoegd commissies op te heffen en door deze genomen beslissingen te herroepen.
Artikel 7.:
De kascommissie als bedoeld in artikel 11, lid 4. van de statuten maakt haar bevindingen tenminste 48 uur voor de Algemene Vergadering waarin deze aan de leden worden uitgebracht schriftelijk kenbaar aan het Bestuur.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8.:
De concepten van stukken die op de Algemene Vergadering (jaarvergadering) aan de leden worden voorgelegd dienen uiterlijk één maand daarvoor aan alle bestuursleden bekend te zijn, waarna zij - voor verspreiding naar buiten - door hen gezamenlijk en bij meerderheid van stemmen worden vastgesteld.
Artikel 9.:
De leden kunnen - per vergadering - conform artikel 13 lid 2. en al dan niet op voorstel van het Bestuur besluiten niet-leden tot hun vergaderingen (Algemene Vergaderingen) toe te laten. De aanwezige niet-leden zijn evenwel niet bevoegd zich in bestuurlijke aangelegenheden te mengen of deel te nemen aan stemmingen.

BANK
Artikel 10.:
De gelden der vereniging mogen uitsluitend bij de Rabobank en/of de ABN-AMRO bank worden ondergebracht.

LEZINGEN/PRESENTATIES
Artikel 11.:
Op verzoek van derden en na goedkeuring door het Bestuur, kunnen door (bestuurs)leden van de HVB lezingen/presentaties worden verzorgd. Indien er bij deze lezingen/presentaties gebruik wordt gemaakt van archiefmateriaal van de HVB wordt door de HVB een bedrag in rekening gebracht, waarvan de hoogte jaarlijks voor het daaropvolgende jaar door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur wordt bepaald. Een (aanvullende)vergoeding ofdonatie aan de HVB voor het houden van de lezingen/presentaties als zodanig is vrij en wordt aan de betrokken organisatie overgelaten.

COMPUTERPRINTS
Artikel 12.:
1. Op verzoek en na goedkeuring door het Bestuur kunnen aan leden en niet-leden van de HVB voor privégebruik computerprints van bij de HVB in eigendom zijnde foto’s op A5-formaat worden verstrekt. Aan het te verstrekken aantal prints is een maximum van 5 per verzoek gesteld, ongeacht of deze verschillende afbeeldingen betreffen of niet.
2. De kosten voor de prints worden jaarlijks voor het daaropvolgende jaar door het Bestuur van de HVB bepaald.
3. In verband met privacy en eventuele rechten worden uitsluitend prints verstrekt van foto’s waarop geen – en dit naar het oordeel van het Bestuur - herkenbaar afgebeelde personen aanwezig zijn.

VERZEKERINGEN
Artikel 13.:
1. Het Bestuur verzekert de bezittingen van de HVB, waaronder niet worden begrepen historische documenten etc., tenminste tegen brand, inbraak en waterschade;
2. Het Bestuur verzekert de HVB tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

BESCHADIGING EIGENDOMMEN
Artikel 14.:
Beschadiging van eigendommen van de HVB en/of door haar in huur of bruikleen genomen goederen wordt op de veroorzaker(s), en in geval van leen daarvan aan derden, op de lener verhaald. De hoogte van de te betalen vergoeding wordt door het Bestuur bepaald.

VERGOEDING
Artikel 15.:
Een bestuurslid ontvangt voor zijn normale werkzaamheden als bestuurslid geen vergoeding.
Noodzakelijke en in het kader van de bestuursfunctie ten behoeve van de HVB gemaakte (reis)kosten worden vergoed na indiening van de betreffende nota’s dan wel een gespecificeerde en ondertekende declaratie bij de penningmeester.

CORRESPONDENTIE
Artikel 16.:
De secretaris beheert de postbus van de HVB en leegt deze ten minste twee maal per week. Correspondentie van derden (anders dan abonnementen, reclamemateriaal en andere stukken waarop geen reactie noodzakelijk is) wordt binnen 10 dagen bevestigd en voorzien van een datum waarop een inhoudelijke reactie kan worden verwacht.

LIDMAATSCHAP
Artikel 17.:
Door het zich aanmelden voor en het aanvaarden van het lidmaatschap van de HVB erkent men kennis te hebben genomen van en zich te onderwerpen aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement daarvan.
Aldus en gelet op artikel 19 lid 1. van de statuten, vastgesteld in de Algemene Vergadering van de HVB op 9 februari 2006.

   

Huishoudelijk Reglement

Historische Vereniging Boskoop (HVB)


(Website versie)

Aanvulling 1

Eerste aanvulling op het in de Algemene Vergadering  van de Historische Vereniging Boskoop op 9 februari 2006 vastgestelde Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1.
Het bedrag als bedoeld in artikel 10.6.I van de statuten van de Historische Vereniging Boskoop, d.d. 10 december 2004, wordt vastgesteld op tienduizend euro (€ 10.000,--) per jaar.

Aldus en gelet op artikel 19 lid 1. van de statuten, vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Boskoop op 13 februari 2008.
Realisatie en ontwerp: Interforce